Meer Informatie

Meer informatie nodig? Klik hier!

Lees verder...

Wat waren de ideeen van de Christen-democratische partij?

Vrijheid Gelijkheid en broederschap!
Dat de mensen elkaar niet meer moesten bestrijden als ze het niet eens waren met elkaar! Maar dat ze dan moesten samenwerken en samen aan een oplossing komen!(broederschap, samenwerken) Ze vonden dat prive bezit niet mag afgepakt worden, (dat zei paus Leo XIII in 1891), want dan beroof je de arbeiders van de mogelijkheid om aandelen te kopen en zo hebben ze meer moeite omdat ze moeten werken om aan bezittingen te komen!(vrijheid, privebezit is op die manier dus toegestaan)

Ze wilden dat de staat ook schoolgeld zou betalen aan ouders die hun kind op een christelijke school hadden! Want die ouders konden namelijk het schoolgeld soms niet betalen! Ook hoefden ouders van kinderen die naar een openbare school gingen geen schoolgeld te betalen. Dat vonden ouders van kinderen die naar een christelijke school gingen niet eerlijk. In 1917 bereikten ze dat doel en kregen ze geld van de staat voor christelijk onderwijs. (broederschap, de staat helpt de burgers met economische problemen. Gelijkheid, de ouders van kinderen die naar openbare scholen gingen hoefden niet te betalen, dus wilden ze dat de ouders van kinderen die op een christelijke school zaten ook niet hoefden te betalen.)

Nog belangrijker vonden ze dat mensen verantwoordelijk voor elkaar waren, dat is bijvoorbeeld dat mensen voor de familie, in de buurt of wie dan ook zorgden! (broederschap, voor elkaar zorgen)

Ze vonden dat werkgevers en werknemers afspraken moesten maken over de lonen en over de werksomstandigheden, daardoor hoefde de staat minder te regelen als het over economie gaat. (broederschap, want dan konden de arbeiders hun loon verhogen en ervoor zorgen dat ze daardoor goed werkten op hun niveau en genoeg geld kregen om ervan te leven)

 

Lees verder...

Wie waren aanhangers van deze stroming?

De christen-democratie is een politieke stroming die het christelijk geloof als inspiratiebron heeft. Ze willen dat het land volgens deze principes bestuurd wordt, en dat de beslissingen die steeds genomen moeten worden, gebaseerd zijn op het christelijk geloof.

De aanhangers van deze stroming zijn katholiek en protestant. Deze mensen vinden naastenliefde in het leven erg belangrijk. Ze vinden dat mensen elkaar moeten aanvullen als dat nodig was, en elkaar moeten helpen in moeilijke tijden. Problemen moeten zoveel mogelijk samen worden opgelost. De overheid mag zich volgens de christen-democratie pas met de samenleving bemoeien als het echt niet anders meer kan.

Volgens deze gelovigen moet de mens goed met Gods schepping omgaan. Vooral met het behoud en de bescherming van het milieu. Ze vinden dat de mensen eerbied moeten hebben voor Gods schepping, en daarom is men in principe tegen abortus en euthanasie.

De christen-democraten willen een zorgzame en verantwoordelijke samenleving

Lees verder...

Wanneer ontstond de Christen-democratische partij?

De christen-democratie komt voort uit de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk en de diverse Protestantse Kerken. In de negentiende eeuw schreef Paus Leo XIII een encycliek met de naam Rerum Novarum ('Over nieuwe dingen'). In deze encycliek stelde de Paus de onderdrukking van de arbeiders aan de kaak en riep hij katholieken op om zich in te zetten voor hun welzijn. De Paus riep ook op tot de vorming van vakbonden en standenorganisaties voor katholieken. Rond 1900 gaf de Paus zijn toestemming aan de naam christendemocratie.

 

Het CDA is ontstaan uit drie partijen, de katholieke KVP en de protestante CHU en ARP. Bij de verkiezingen in 1967 verliezen de confessionelen partijen voor het eerst sinds lange tijd de verkiezingen. Een van de winnaars is een nieuwe partij: Democraten ‘66 (D’66). Zij willen een tweepartijensysteem om meer duidelijkheid voor de kiezers te creëren en een gekozen minister-president. Als de drie confessionele partijen blijven verliezen besluiten ze tot samenwerking. Dit resulteert in 1980 tot een nieuwe politieke partij met de naam Christen-Democratisch Appèl. Het CDA werd officieel op 11 oktober 1980 opgericht als gevolg van een fusie van drie oude christelijke partijen, de Christelijk Historische Unie (CHU), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Katholieke Volkspartij (KVP), die ook wel 'de drie grote confessionele partijen' werden genoemd.

Lees verder...

Waarom ontstond de Christen-democratische partij juist toen?

Manier van bestaan

De samenleving in Europa en de 18e en de 19e eeuw veranderde door de industriële revolutie ingrijpend.

Ideeën
De nieuwe manier van werken bracht nieuwe groepen mensen. Die hadden behoefte aan nieuwe ideeën om de maatschappij te organiseren. De ene groep wilde vrijheid, de andere groep gelijkheid.

Groepen
Die mensen die hetzelfde idee over de maatschappij hadden werden een groep, een stroming wordt dat ook wel genoemd.

De Franse Revolutie
Veel christenen waren geschrokken van de Franse revolutie. Zij waren tegen de vrijheid van de liberalen omdat die vonden dat de mens mocht denken en geloven wat hij wilde. Ze beschouwden de gelijkheid van de marxisten ook als een groot gevaar omdat die veel kritiek op de godsdienst hadden. Verder vonden ze een klassenstrijd tussen arm en rijk verkeerd. Tenslotte waren er onder de christenen zowel rijke als arme mensen.

De problemen in de 19e eeuw
Ze begrepen wel dat het afkeuren van andere stromingen nog geen oplossing bood voor de problemen van de 19e eeuw: de armoede, de vraag hoeveel de staat daaraan moest doen en wie het in die staat voor het zeggen moest hebben. Die groep die dat vond, de christen-democraten, vonden dat de mensen elkaar niet mochten bestrijden maar moesten samenwerken.

De kerken
De kerken wilden de strijd tussen gelijkheid en vrijheid niet uitvechten, maar samen een oplossing zoeken waarin de mensen vrijwillig voor elkaar zorgden. De mensen die dit vonden, werden ook een groep, de Christen-democraten.

De bedrijven
Ze vonden dat de bedrijven best in handen van de eigenaren konden blijven. ‘Als je het privé eigendom afpakt en aan de gemeenschap geeft,’ zei paus Leo de 13e in 1891, ‘dan beroof je de arbeiders van de mogelijkheid om aandelen te kopen en zo meer bezit te verwerven.’

 

Lees verder...

Hoe zit het ‘nu’ met de Christen-democratische partij?

Nu bestaat de stroming Christen-Democraten nog steeds. Neem nou het CDA, het Christen-Democratisch Appel. Zoals Mariëlle al vertelde werd het CDA officieel op 11 oktober 1980, als gevolg van samenwerking van drie partijen.
Het CDA heeft inmiddels veel aanhangers en heeft grote invloed in onze politiek. Het CDA bleef ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 met 41 zetels de grootste partij van Nederland.

De standpunten van tegenwoordig
De kerken wilden het gevecht tussen vrijheid en gelijkheid niet uitvechten, nu staat het CDA nog steeds in het midden. Je hebt rechtse en linkse partijen en het CDA staat er precies tussenin.

 

Linkse partijen                   Het CDA                            Rechtse partijen

Links
Linkse partijen willen dat de overheid actief ingrijpt om de sociale ongelijkheid te verminderen. Zoals bijvoorbeeld in onderwijs, inkomen, huisvestiging, werk enzovoort.
Links hecht sterk aan gelijke kansen.
Linkse Partijen zijn: PvdA, Groen Links, SP

Rechts
Rechtse partijen vrezen dat de vrijheid van mensen in gevaar komt als de overheid zich teveel met sociaal economische zaken bemoeit. Dat kan beter aan de mensen zelf en aan de markt worden overgelaten.
Rechtse Partijen zijn: GPV, SGP, RPF, VVD

Er zijn ook nog midden partijen, die zitten tussen links en rechts in.
midden partijen zijn:
CDA - rechts van het midden
D66 - links van het midden

Op www.cda.nl kun je veel onderwerpen vinden en daarbij lezen wat de standpunten van het CDA zijn.

Wij hebben een paar onderwerpen uitgekozen:

Abortus
Het CDA erkent dat een vrouw in een noodsituatie kan komen waarin het afbreken van de zwangerschap de enige oplossing is. Maar abortus mag geen middel tot anticonceptie worden. Wij zijn van mening dat het recht op (nog ongeboren) leven beschermd moet worden. Daarom pleiten wij voor het terugdringen van het abortuscijfer.

Onderwijs
Het CDA wil voorkomen dat kinderen hun school niet afmaken en ervoor zorgen dat kinderen hun eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk inlopen. Verder willen we Nederland als kennissamenleving versterken.

 

 

Geweld en seks op televisie
Het CDA vindt dat de jeugd beschermd moet worden tegen geweld en seks op televisie.

 

 

Lees verder...
Zoveel verschilldende computers hebben deze site bezocht!